รวมคลิปวิดีโอและคู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. ระบบ DSL

1. คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. ระบบ DSL

1.1 คู่มือการขอรหัสผ่านระบบ DSL

1.2 คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ.ระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืม

2. รวมคลิปวีดีโอการกู้ยืมกองทุน กยศ. ระบบ  DSL

2.1  ทำความเข้าใจ 4 ลักษณะของการกู้ยืม กยศ.

2.2  การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

2.3  กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล

2.4  กระบวนการบันทึกข้อมูลก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

2.5  กระบวนการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

2.6  การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม (กรณียังศึกษาอยู่แต่ไม่กู้ยืมต่อ)

3. ตัวอย่างการแนบเอกสาร กรอกข้อมูล และข้อควรระวัง