ข้ันตอนการส่งเอกสารขอกู้ยืม ส าหรับผู้ขอกู้ยืมที่ยังเลือกสาขาวิชาไม่ได้ในระบบ DSL www.studentloan.or.th

1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ DSL หา้มเปิดเผยใหใ้ครทราบและใหจ้า รหสัผ่านน้ีไวต้ลอด เพื่อใช้ในการกู้ยืมทุกปี การศึกษา

2. Scan เอกสารเป็ นไฟล์ PDF เก็บไว้เมื่อในระบบ DSL เปิ ดให้เลือกสาขาวิชาได้ให้ด าเนินการส่งไฟล์Scan ใน ระบบ เอกสารที่ต้อง Scan มีดังนี้

2.1 หนังสือให้ความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลของ ผู้กู้ยืมเงิน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรสของผู้กู้ยืม(ถ้ามี) อย่างละ1 แผ่น

2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรสของผู้กู้ยืม(ถ้ามี)อย่างละ 1 แผ่น

2.3 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ เช่น กรณีไม่มีรายได้ประจำใช้ กยศ. 102 + สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้รับรองรายได้ กรณีมีรายได้ประจำใช้สลิปเงินดือน หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

3. ส่งเอกสารกระดาษ มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทางไปรษณีย์ใกล้บ้าน ตามที่อยู่ดงัน้ี – เรียน ม.ในเมือง ส่งมาที่“กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี64ถ.ทหาร ต.หมากแข้งอ.เมืองจ. อุดรธานี41000” – เรียนที่ศูนย์สามพร้าว ส่งมาที่“กองทุน กยศ. สามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอาคารเฉลิมพระ เกียรติสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองจ.อุดรธานี41000” เอกสารกระดาษที่ต้องส่งมีดังนี้

3.1 แบบค าขอกู้ยืมเงินของสถานศึกษาจ านวน 1 แผ่น

3.2 หนังสือให้ความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลของ ผู้กู้ยืมเงิน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรสของผู้กู้ยืม(ถ้ามี)

3.3 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 102 (การรับรองรายได้จะต้องมีข้อมูลตรงกันกับ แบบค าขอกู้ของสถานศึกษา ในส่วนของข้อมูลการท างานของผู้ขอกู้หากผู้ขอกู้ยังไม่ท างานให้แจ้งข้อมูลว่า ยังไม่มีงานท า ในส่วนข้อมูลของคู่สมรสของผู้ขอกู้หากผู้ขอกู้ยังไม่มีคู่สมรสให้แจ้งข้อมูลว่าไม่มีคู่สมรส ในส่วนของผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาหากมีบิดามารดาเป็นผู้ปกครองแล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้ปกครองที่ ไม่ใช่ บิดามารดา) หากบิดาหรือมารดามีรายได้ประจ าจะต้องแนบสลิปเงินเดือนหรื อหนังสือรับรอง เงินเดือน โดยผู้ที่จะออกให้ได้คือ หน่วยงานต้นสังกัด ห้างร้าน หรือบริษัท จ านวน 1 ชุด

3.4 ส าเนาบัตรข้าราชการ (ส าเนาถูกต้องจะต้องลงนามให้เหมือนกับ กยศ. 102)จ านวน 1 แผ่น

3.5 ส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) (ถา้มีบตัรท้งับิดาและมารดาไม่ตอ้งมีกยศ. 102)

3.6 ใบแสดงผลการเรียน (ใบแสดงผลการเรียนต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาด้วย ใชท้ ้งัดา้นหนา้และดา้นหลงั) จ านวน 1 ชุด

3.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คู่สมรสของผู้กู้ยืม(ถ้ามี)อย่างละ 1 แผ่น

3.8 ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีบิดามาดาหย่าร้าง)จ านวน 1 แผ่น

3.9 ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)จ านวน 1 แผ่น

3.10 หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักฐานต้อง เป็ นของปี การศึกษา 2563เท่าน้นั (ไม่จา กดัจา นวนชวั่ โมง) หรือเรียน e-Learning หลักสูตรการวางแผนการเงิน และการลงทุน
ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903 (พิ ม พ์ ใบ ป ระกาศเป็ น หลักฐานเรียนกี่หลักสูตรก็ได้)จ านวน 1 แผ่น

หมายเหตุ 1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง เป็นต้น 2. ส าเนาบัตรต่าง ๆ ณ วันที่ส่งเอกสารจะต้องไม่หมดอายุและห้ามลบเอกสารด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 3. หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมลู เพมิ่ เติมติดต่อได้ที่ โทร.042-211040-59 ต่อเบอร์ภายใน 1721,5053 หรือ ติดต่อพปี่ ุ๊0894588665 พหี่ นิง 0934129047

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ –> คลิก

การทำใบเบิกเงินของ นักศึกษา ปี 2-5 เลื่อนชั้นปี

นักศึกษาชั้นปี 2 – 5 ที่เคยกู้ยืมกับมหาลัยแล้ว ให้เข้าไปทำใบเบิกเงิน จะกู้ค่าเทอม ค่าครองชีพ จะต้องเลือกเอง เลือกให้ถูก และมหาวิทยาลัยปรับลดค่าเทอม 10% หากใครทำแล้วเป็นค่าเทอมปกติที่ไม่ได้ปรับลด ให้ไปแก้ไขโดยการ “ยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืม” แล้วเข้าไปดำเนินการใหม่วันหลัง ให้ดู คู่มือการเบิกเงินกู้ยืม <คลิกที่นี่>

อบจ. หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เรียนจบไม่ต้องส่งคืน


อบจ. หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เรียนจบไม่ต้องส่งคืน
-ทุนละไม่เกิน 33000 บาทต่อปี
-ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดหนองบัวลำภู
-กำลังศึกษาต่อในระดับ ปวส อนุปริญญา และ ป ตรี
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-เกรดเทอมล่าสุดไม่น้อยกว่า 2.00
-ยากจนรายได้ครอบครัวไม่เกิน 1.5 แสนบาทต่อปี
มีผู้รับรองและขอรับเอกสารยื่นก่อนวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ที่กองการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
https://nppao.go.th/…/list/data/detail/id/9162/menu/1554

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 1.8 หมื่น


วันที่ 8 มิ.ย. คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น
.
สำหรับอัตรากำลัง 10,000 อัตรา ที่จะจ้างงานนั้นจะอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจะเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนจำนวน 28 ส่วนราชการ
.
ระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ได้รับอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างงาน
.
ตามแผนงานส่วนราชการจะเริ่มดำเนินการเพื่อจ้างในเดือน มิ.ย.นี้ และส่วนราชการจะรายงานผลการจ้างงาน ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2564

เพื่อนครอบครัว : Family Line

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษา Online  สำหรับสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นเรื่องครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัว สวัสดิการสำหรับครอบครัว ความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และแม่วัยรุ่นกับการเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับครอบครัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว  หากสนใจขอรับคำปรึกษา สามารถเข้ารับบริการได้ 2 ช่องทาง คือ www.เพื่อนครอบครัว.com  และ หรือ @linefamily

พนักงานส่งอาหาร แอปอะไร สมัครยังไง รายได้ดีแค่ไหนมาดูกัน

พนักงานส่งอาหาร แอปอะไร สมัครยังไง รายได้ดีแค่ไหนมาดูกัน

งานฝีมือ งานแฮนด์เมด 10 อาชีพเสริม สร้างรายได้พิเศษด้วยมือเรา

โรงพยาบาลนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คลิกอ่านที่นี่ ===>

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา คลิกอ่านที่นี่ ===>