รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชาย

1 1596801853 นศท. ศุภโชค หอมบุญมา 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หญิง

1 0596800335 นศท.หญิง ชุติสรา บุญฤทธิ์ 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย

1 1586802009 นศท. ฐตพงศ์ มหาเสนา 
2 1586802010 นศท. ณัฐสิทธิ ไวยฉัยยา 
3 1586802012 นศท. สรวิศ วาระภิลา 
4 1586801052 นศท. สิรวิชญ์ จันทราช 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง

1 0586800383 นศท.หญิง พรพรรณ บุญประเสริฐ

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย

1 1566800594 นศท. กฤษฏิพงศ์ พันธุ์ดารัตน์ 
2 1566800446 นศท. กิตติพักตร์ วิริยะจิตต์ 
3 1576800889 นศท. คฑาวุธ ดวงเพชรแสง 
4 1576800766 นศท. จตุรงค์ โสภัย 
5 1576800302 นศท. ณัฐดนัย ผ่องแผ้ว 
6 1566800699 นศท. ณัฐสิทธิ์ ธีระสาร 
7 1576800231 นศท. นันทวัฒน์ กำจัดภัย 
8 1576800240 นศท. พงศธร จวนกระโทก 
9 1566802134 นศท. พิรวัฒน์ นาเสงี่ยม 
10 1566800991 นศท. วริศ ชัยสุภิธนรักษ์ 
11 1577600127 นศท. วัชรพล ศรีพุทธา 
12 1576800272 นศท. วาทศิลป์ พันไธสง 
13 1566802093 นศท. สนธยา สุขสวัสดิ์ 
14 1576801200 นศท. สัณห์ พงศ์ธำรง 
15 1576801202 นศท. สาธิต น้อยพานิช 
16 1576801228 นศท. อภินันท์ อภิรักษ์กานต์ 
17 1576801244 นศท. อานันทนนท์ สุภภูมิ 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง

1 0576800146 นศท.หญิง กาญจนา งอศร 
2 0576800147 นศท.หญิง กานต์ธิดา ภูมิวงษ์ 
3 0576800150 นศท.หญิง รพีพร หงษ์ทอง 
4 0575300197 นศท.หญิง ศิริลักษณ์ พิมพลับ 
5 0576800151 นศท.หญิง สาวิตรี สาลีแสง 
6 0576800285 นศท.หญิง สุปราณี แก้วอินศรี 
7 0577800065 นศท.หญิง สุพรรณี ศรีเครือดง 
8 0570500151 นศท.หญิง สุมินตรา แสงพันธ์ 
9 0576800019 นศท.หญิง สุรีพร เนียมโสด 
10 0576800287 นศท.หญิง อภิชญา เหล่าวงศ์โคตร 
11 0575500145 นศท.หญิง อมรรัตน์ ภาวงค์ 
12 0576800368 นศท.หญิง อัจฉราพร พานเยือง 
13 0577800066 นศท.หญิง อารดี สามีโคตร 
14 0572700088 นศท.หญิง อุบล ศรีผาย 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย

1 1566800377 นศท. ฉัตรชัย บำรุงสุข 
2 1556800494 นศท. ชนะพล โคตรสีทา 
3 1567800335 นศท. ทรงพล มหันตกุล 
4 1566800391 นศท. ธนากร กองพล 
5 1566801559 นศท. ปฏิภาณ พื้นพรม 
6 1562700448 นศท. ปัญญา ยะประภา 
7 1566800412 นศท. มนตรี เพ็งพรหม 
8 1566801927 นศท. วุฒิพงษ์ ฝ่ายชาวนา 
9 1562700515 นศท. สนธยา เดชวี 
10 1566800514 นศท. สุทธิพงษ์ สารีโท 
11 1567600112 นศท. องอาจ วิลัยปาน 
12 1556801943 นศท. ณัฐชนน ยาวะโร 
13 1566802061 นศท. ปารเมศ ชาเนตร 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 หญิง

1 0567800077 นศท.หญิง ปิยะพัทธ์ พากเพียร 
2 0566800011 นศท.หญิง พรนภัส เนตรภักดี 
3 0556800092 นศท.หญิง พิมพ์นิภา จันทร์เขียว 
4 0566800291 นศท.หญิง พิมฤทัย ชาวหา 
5 0566800014 นศท.หญิง วรรัตน์ ทิ้งโคตร 
6 0552700047 นศท.หญิง สุทธิดา กันญา 
7 0562000087 นศท.หญิง อรนีย์ นามดี 
8 0567800092 นศท.หญิง อลิษา จองระหงษ์ 
9 0566800069 นศท.หญิง อังคณา อุตลวง 
10 0566800213 นศท.หญิง ผกาวรรณ บุดดีคำ

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ชาย

1 1556801720 นศท. กฤตภาส ศิริมุล 
2 1552700575 นศท. กิตติภพ ประสาร 
3 1556800637 นศท. จักรกฤษ ชุมแวงวาปี 
4 1545500552 นศท. จักรพงษ์ พรพิกุล 
5 1557600151 นศท. จีรวุฒิ เยาวพร 
6 1556800976 นศท. ฉันทัช ขันตีพันธุวงษ์ 
7 1552000306 นศท. ชนะ นาอุดม 
8 1555501059 นศท. ชนินทร์ เกาะกลาง
9 1556800435 นศท. ฐิติพงษ์ ผาเจริญ 
10 1556801081 นศท. ณัฐพล เกษีสังข์
11 1542700374 นศท. ทวี แก้วนอก
12 1546801051 นศท. เทพอมร เหลาพรม
13 1542700661 นศท. นัทธพงศ์ ธงภักดิ์
14 1552700196 นศท. ประชาวิทย์ เดชท้าน
15 1556800729 นศท. พงพนา หงษ์ทอง
16 1546800207 นศท. พันธมิตร บำรุงสุข
17 1556801192 นศท. ภาณุพงศ์ พงษ์พิษณุ 
18 1556801655 นศท. รัฐพล ลุนชัยภา
19 1552700209 นศท. รัฐวุฒิ ดอนเกิด
20 1552000325 นศท. รุ่งสิทธิ์ คะอะรัญ 
21 1546800819 นศท. วรพล ใยสว่าง 
22 1550300286 นศท. วรายุทธ ภูถมทอง 
23 1546800445 นศท. สิทธิชัย สุนทรวิสัย 
24 1556800696 นศท. อธิปดี วีระชาติ 
25 1550500427 นศท. อนุชา ระเวงวัน 
26 1532700461 นศท. อโนชัย มินิล
27 1556800721 นศท. อภิชาติ อนุมาตย์ 
28 1545500306 นศท. อริยะ บุญตาทิพย์ 
29 1556801548 นศท. อรุณ พรมกล้า 
30 1554601616 นศท. อิศรา แสนนาใต้ 
31 1546801203 นศท. วราวุฒิ กงพลี 

 

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 หญิง

1 0550500043 นศท.หญิง กนกวรรณ ขุมดินพิทักษ์
2 0552700006 นศท.หญิง ขวัญชนก  รักขพันธ์ ณ หนองคาย
3 0556800090 นศท.หญิง ช่อผกา ไฮงาม 
4 0556800105 นศท.หญิง ณัฐริกา พันโภคา 
5 0552700061 นศท.หญิง นันทิกา เบ้ารักษา 
6 0556800095 นศท.หญิง วรรณนิดา กองสุวรรณ์ 
7 0542700002 นศท.หญิง สังวาลย์ วงษ์ชารี
8 0532700097 นศท.หญิง อุไรพรรณ โคมทอง 
9 0550800181 นศท.หญิง ประภาภัทร ตาดภูเขียว 
10 0556800138 นศท.หญิง ยุภาพร สำนวนเลิศ
11 0546800045 นศท.หญิง สุภาภรณ์ สิงโสภา 
12 0556800030 นศท.หญิง อภิญญา สมศรี

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday233
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week1441
mod_vvisit_counterLast week1105
mod_vvisit_counterThis month3483
mod_vvisit_counterLast month6961
mod_vvisit_counterAll days259356

We have: 23 guests online
Your IP: : 18.232.99.123
 , 
Today: กรกฏาคม 19, 2019