ระบบค้นหาข้อมูล การรับเอกสาร
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ให้นักศึกษากองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ชั้นปีที่ 4และ5
รับหลักฐานกาชำระหนี้ได้ที่ห้องแนะแนว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 
     

ให้นักศึกษาแจ้งลำดับที่รับเอกสารกับเจ้าหน้าที่

แสดงข้อมูล

ลำดับที่รับเอกสาร เลขที่ทำสัญญา เลขประจำตัวประชาชน รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ   สกุล