กองพัฒนานักศึกษา

ตัวกรอง:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. ขั้นตอนตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม/วินัยความผิด
2. ขั้นตอนบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาตน
3. ขั้นตอนจดทะเบียนต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรม
4. ขั้นตอนขออนุมัติ/ขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือโครงการ
5. ขั้้นตอนขอใบรับรองความประพฤติ
6. ขั้นตอนขอรายงานระเบียนกิจกรรม
8. ขั้นตอนขอรับสิทธิยกเว้นค่าเล่าเรียน
9. ขั้นตอนยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
10. ขั้นตอนขอใช้สนามกีฬา
11. ขั้นตอนสมัครเป็นนักกีฬา
12. ขั้นตอนใช้บริการห้องออกกำลังกาย
13. ขั้นตอนขอใช้กระเป่ายา/เวชภัณฑ์
14. ขั้นตอนเบิกทุนสวัดิการและสวัสดิภาพ
15. ขั้้นตอนจองห้องพักนักศึกษาเก่า
16. ขั้้นตอนแจ้งซ่อมห้องพักนักศึกษา
17. ขั้นตอนรายงานตัวเข้าหอพัก
18. ขั้นตอนคืนห้องพัก
19. ขั้นตอนขออนุญาตเข้าหอพักเกินเวลา
20. ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
21. ขั้นตอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
22. ขั้นตอนผ่อนผันเรียกพลฝึกวิชาทหาร
23. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
23.1. ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ ของผู้กู้รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตร
23.2. ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ ของผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี
24. การรายงานสภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม
25. ขั้นตอนขอใบรองรับรอง
26. ขั้นตอนคืนเงินค่าลงทะเบียน
27. ขั้นตอนขอกิจกรรมจิตอาสา
28. ขั้นตอนให้คำปรึกษา
29. ขั้นตอนบริการอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
30. ขั้นตอนลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
31. ขั้นตอนขอรับทุนการศึกษา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา

ปีการศึกษา 2563

หอพักสามพร้าว ต.สามพร้าว

นักศึกษาหอพัก จำนวน(คน)
หญิง 1,387
ชาย 615
รวม 2,002

หอพักมอใน ต.หมากแข้ง

นักศึกษาหอพัก จำนวน(คน)
หญิง 1,272
ชาย 413
รวม 1,685

ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักศึกษา กยศ.

คณะ จำนวน(คน)
ครุศาสตร์ 1,148
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800
วิทยาการจัดการ 560
วิทยาศาสตร์ 560
เทคโนโลยี 217
พยาบาลศาสตร์ 43
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6
รวม 3,334

ปีการศึกษา 2563

อยู่ในช่วงดำเนินการ เตรียมจัดโครงการ


ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

std.udru@udru.ac.th

อุดรธานี, ไทย

042-211040 ต่อ 1734


Powered by w3.css
กองพัฒนานักศึกษา