กองพัฒนานักศึกษา

ตัวกรอง:

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญจรดี วิถีไทย ฉบับการ์ตูน

กิจกรรม

Norway

นักศึกษาไทยห่างไกลยาเสพติด

Downloan
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Norway

กิจกรรมเคารพธงชาติ

28 กันยายน 2563
ตั้งเวลา 7.00 น.
พื้นที่ สามพร้าว และมอใน

Norway

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ

กองทุนขอเรียนแจ้งผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ มีรายละเอียดตามคลิปวีดีโอนี้ค่ะ🎬🎥 https://www.youtube.com/watch?v=VGdym65SJAE ขอบคุณค่ะ😊🙏


ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม-ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี-2-5

ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม-ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี-2-5

ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม-ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี-2-5

ข้ันตอนการส่งเอกสารขอกู้ยืม ส าหรับผู้ขอกู้ยืมที่ยังเลือกสาขาวิชาไม่ได้ในระบบ DSL

การกู้ยืมกองทุน กยศ. ปี 2564
การขอกู้ยืม

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม

Norway

สมัคร Line ถามตอบกองทุน กยศ.

.

Norway

คู่มือการกู้ยืมระบบDSLสำหรับนักศึกษา คลิก...

สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัย และผู้กู้ยืมเลื่อนชั้นปีย้ายสาขาวิชา

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.ในระบบ DSL

กองทุนขอเรียนแจ้งภาพรวมขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดตามคลิปวีดีโอนี้ค่ะ🎬🎥 https://youtu.be/lRVc9Jljk34 ขอบคุณค่ะ😊🙏

การรายงานสภาพการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่กู้ยืมต่อ

การยื่นคำขอกู้ยืม

Norway

ภาพรวมขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL

.

Norway

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม

ภาคเรียนที่1

Norway

ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

.

Norway

Timeline เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 2564

.

Norway

กยศ.เตรียมพร้าอมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ

ปีการศึกษา 2564

Norway

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม

สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่ออนุมัติกู้ยืม กยศ.xlxs
วีดีโอการทำสัญญา

Norway

สัมภาษณ์กองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2

สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าที่ขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นครั้งแรก

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ติดตามข้อมูลจากคณะที่ตนเองสังกัด คณะจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก (ติดตามที่ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะ)
2. นำแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ ที่ สแกนเป็นไฟล์ PDF เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการประจำคณะ (สัมภาษณ์เสร็จแล้วให้เก็บแบบคำขอกู้ไว้กับตนเอง)
3. แบบคำขอกู้ที่นำไปสัมภาษณ์จะต้องเหมือนกับที่ส่งเป็น PDF ทุกประการ (เย็บให้เรียบร้อยถ้าได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจะได้ส่งพร้อมกับสัญญา)
4. ติดตามประกาศอนุมัติให้กู้ยืมในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนวทั้ง ม.ใน และ กองพัฒนานักศึกษาสามพร้าว
รายชื่อผู้ขอกู้ยืมกยศ.2563 ไม่เคยกู้ที่ราชภัฏอุดร.PDF

Norway

ขั้นตอนการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

.

Norway

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

.

Norway

อยากกู้ยืม กยศ. มรถ.อุดรธานี

ที่นี้มีคำตอบ

Norway

การเตรียมเอกสารการขอกู้ยืม

.

Norway

ปฏิทินการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2563


งานหอพักนักศึกษา

dorm

ยื่นความจำนงจองห้องพัก นักศึกษาปัจจุบัน(นักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2564 (สามพร้าว)

จองห้องพักคลิก..

drom

#จองห้องพัก #นักศึกษาเก่า มอใน

เริ่มจอง 1 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานหอพักหญิง วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

รับสมัครงาน

job
job

Images of Me

Me
Me

About Me

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารกิจกรรม และพื้นที่สามพร้าวสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารอำนวยการ มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการทางกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึ่งประสงค์ เสริมสร้างความรู้ คู่คุณธรรม ปลูกฝั่งให้นักศึกษามีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

std.udru@udru.ac.th

อุดรธานี, ไทย

042-211040 ต่อ 1734


Powered by w3.css