กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ


สำหรับค้นหาข้อมูลบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560.


สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ในการกรอกข้อมูล แนะนำให้กรอกในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ browser: Chrome/Firefox/Safari และเตรียมรูปที่บัณฑิตสวมครุยปริญญา (รูปที่ติดในทรานสคริป) นามสกุลไฟล์เป็น .jpg เพื่อทำการส่งรูปเข้าระบบ


bundit

ข้อมูลงานปริญญาบัตร


ถึงบัณฑิต

New York

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับบัณฑิต

Paris

กำหนดการ

San Francisco

การแต่งกาย


...

นักศึกษา

...

ว่าที่ร้อยตรี

...

พนักงานราชการ

...

ข้าราชการ

...

สวมชุดครุย

ข้อมูลอื่นๆ

การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 1-3 เดือน บัณฑิตต้องประเมินตนเองว่าสามารถฝึกซ้อมได้หรือไม่เพราะการฝึกซ้อมต้องเดิน และยืนนาน อาจมีผลการทบต่อการตั้งครรภ์ หากประเมินแล้วไม่สามารถฝึกซ้อมได้ให้ทำการเลื่อนการรับเป็นครั้งถัดไป

บัณฑิตตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป ไม่อนุญาตให้รายงานตัวฝึกซ้อมและเข้ารับ ให้ทำการเลื่อนการรับเป็นครั้งถัดไป กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นใด ที่บัณฑิตไม่สามารถเข้ารับการฝึกซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งถัดไป ให้ทำเรื่องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร

*การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทำหนังสือขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร แจ้งเหตุผลของการขอเลื่อน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น สมุดฝากครรภ์ ใบรับรองแพทย์ กรณีอุบัติเหตุ ยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม

กรณีไม่ประสงค์เข้ารับ

บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร ให้กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ แล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการรายงานตัว หลังเสร็จพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง (เตรียมบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน) ที่งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

บกรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ บัณฑิตสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้ที่จะมารับแทน แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัย ไม่จัดปริญญาบัตรส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญทางการศึกษาของบัณฑิต

ข้อปฏิบัติการฝึกซ้อม

บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่คณะกรรมการฝึกซ้อมกำหนด หากฝึกซ้อมไม่ครบตามวันหรือขาดหายในช่วงเวลาฝึกซ้อม คณะกรรมการฝึกซ้อมจะคัดชื่อออกและสงวนสิทธิ์การเข้ารับปริญญาบัตร เนื่องจากเป็นพระราชพิธีสำคัญ ซึ่งต้องพร้อมเพียง ถูกต้อง สมพระเกียรติ และอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

ส่วนงานต่างๆ

กองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรม

กีฬา

งานแนะแนวงานวินัย

งานวิชาทหาร

งานหอพัก

กิจกรรม


ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

Paris

กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

7 กันยายน 2562

New York

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฏาคม 2562

San Francisco

ประกวดดาว เดือนปี2562

21 กรกฎาคม 2562

Paris

กิจกรรมบริจาคโลหิต

10 กรกฏาคม 2562

New York

กิจกรรมทำความสะอาดคลอง

5 กรกฏาคม 2562

San Francisco

กิจกรรม Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย

3 กรกฎาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

042-211040 ต่อ 1734

std@udru.ac.th