การแต่งกายบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

...

นักศึกษา

...

ว่าที่ร้อยตรี

...

พนักงานราชการ

...

ข้าราชการ

...

สวมชุดครุย