admin

ระบบรับผ่อนผันทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


...

หลักฐานประกอบการผ่อนผัน

1.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
2.สำเนาใบสำคัญ (สด.9)
3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง)
  ติดต่อรับที่งานทะเบียนอาคาร1
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

การถ่ายสำเนา ให้ถ่ายเป็นแนวตั้ง หน้า-หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน

   
ชื่อ - สกุล : 
  ระบุคำนำหน้าชื่อด้วย
รหัสนักศึกษา : 
   
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชั้นปี  : 
   
สาขา : 
   
คณะ : 
   
ปี พ.ศ.เกิด : 


ข้อมูลบิดา       ข้อมูลมารดา
  คำนำหน้า   ชื่อ   สกุล       คำนำหน้า   ชื่อ   สกุล  
                 
                             


                 
  ใบสำคัญทหาร ที่/พ.ศ. :    วุฒิ :    หลักสูตร : 
  ดูจาก(สด.9)  ตัวอย่าง 123/2558            
           

ภูมิลำเนาทหาร (ตาม สด.9)

  บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด  
           
                     

ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามหมายเรียก)

  บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด